Το καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ», που αποτελεί νομικό πρόσωπο, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και πνευματική προαγωγή τ«ν μελών αυτού, η περίθαλψη των απόρων μελών του στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, η συνδρομή του σε κοινωφελή έργα της Κοινότητας Φιλίων Καλαβρύτων, ως επίσης και η εκτέλεση κοινωφελών έργων στην άνω Κοινότητα με δικούς του πόρους.

ΑΡΘΡΟ 3.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα του στα Φίλια των Καλαβρύτων ή αλλού.

ΑΡΘΡΟ 4.
Οι πόροι του Σωματείου είναι οι εξής:
1) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών,
2) Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και παντός είδους δωρεές,
3) Οι τόκοι των κεφαλαίων του,
4) Τα περισσεύματα από οργάνωση χορών, λαχείων , εκδρομών κλπ,
5) Έσοδα από επιχορήγηση δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ. λ. π.

ΑΡΘΡΟ 5.
Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον ή για ορισμένο σκοπό γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών παρεχομένη με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του συνόλου των δικαιουμένων ψήφου μελών του Σωματείου. Κληρονομιές καταλειπόμενες στην Αδελφότητα γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής
Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό, εφόσον εγκριθούν από τη Γ. Σ. τελούν υπό ιδιαιτέρα διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι δε τυχόν πρόσοδοι από αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους που τέθηκαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή, άλλως για τους σκοπούς του Σωματείου.
Όλες οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επωνύμως.
Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσει: ΔΩΡΗΤΕΣ όσους προσφέρουν στην Αδελφότητα ποσόν 100.000 δραχμών, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ίσους προσφέρουν ποσόν 500.000 δρχ. και ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ όσους προσφέρουν από 2.000.000 δραχμές και άνω. Τα ποσά αυτά μπορεί η Γ.Σ. να τα αναπροσαρμόζει.

ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΗ
Μέλη του Σωματείου είναι μόνον ενήλικες. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη δύνανται να γίνουν όλοι οι καταγόμενοι από την Κοινότητα Φιλίων των Καλαβρύτων (αμφοτέρων των φίλων) ως και οι έχοντες σύζυγο καταγόμενο από την ως άνω Κοινότητα κατοικούντες ή διαμένοντες στην περιφέρεια των Νομών Αττικής και Πειραιώς.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη καθίστανται πρόσωπα, που προσφέρουν μεγάλες και επωφελείς υπηρεσίες στο Σωματείο ή στην Κοινότητα Φιλίων Καλαβρύτων
Ομοίως καθίστανται επίτιμοι Πρόεδροι οι διατελέσαντες επί 15ετίαν τακτικά μέλη του Σωματείου, από τα οποία άνω των εξ (6) ετών ως Πρόεδροι αυτού και προαγαγόντες τούτο κατά τον πλέον εμφανή τρόπο ή άλλοι από την Κοινότητα Φιλίων των Καλαβρύτων ορμώμενοι, οι οποίοι με τις μεγάλες και πολύτιμες προς την Πατρίδα, το Σωματείο και την γενέτειρα υπηρεσίες τους κατέστησαν άξιοι της τιμής αυτής.
Η ιδιότητα τον τακτικού ή επίτιμου μέλους αποκτάται με απόφαση του Δ. Σ.
Οι επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 7.
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου καταβάλλουν ετησίως συνδρομή δραχμών 500. Το ποσόν τούτο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γεν. Συνέλευσης.
Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον τα τακτικά μέλη, που εκπλήρωσαν τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα έχοντα δικαίωμα ψήφου τακτικά μέλη, αποκτάται δε εξ (6) μήνες μετά από την εγγραφή τους ως μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γεν. Συνέλευσης διαγράφονται από μέλη του Σωματείου:
1. Οι καθυστερούντες την ετήσια συνδρομή τους.
2. Οι παραβαίνοντες με πράξεις ή παραλείψεις τις διατάξεις της περί σωματείων νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού.
3. Οι καταδικασθέντες για πράξη συνεπαγόμενη κατά νόμον την στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
4. Οι αποπειρώμενοι με ύβρεις, απειλές, συκοφαντική δυσφήμιση ή δημοσιεύσεις δια του τύπου να μειώσουν το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόθεση παρεμποδίσεως της πραγματώσεως των σκοπών της Αδελφότητας.
5. Οι καθοιονδήποτε τρόπο καταδολιευόμενοι το Σωματείο.
Το διαγραφέν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους μέλος, δικαιούται να προσφύγει κατά τις διατάξεις του νόμου στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την ακύρωση της περί διαγραφής του αποφάσεως, όμως μέχρι την ακύρωση της το διαγραφέν μέλος δεν δύναται να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Σωματείο διοικείται από Εννεαμελές διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από την Τακτική Γεν. Συνέλευση. Σε περίπτωση ελλείψεως διοικήσεως ή κατόπιν αποφάσεως του Δ..Σ. συγκαλείται έκτακτη Γεν, Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελ. Επιτροπής.
Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και πέντε μέλη τούτου. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διορίσει Ειδικό Γραμματέα και Κοσμήτορα, αν κρίνει τούτο απαραίτητο.
Απαγορεύεται να συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 10.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου άπαξ τουλάχιστον κατά διμηνία ή και ενωρίτερα, εφόσον ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν τρία μέλη του. Στην πρόσκληση καθορίζεται ο χρόνος και τόπος συνεδριάσεως ως και τα προς συζήτηση θέματα. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων πέντε (5) τουλάχιστον μελών του.
Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος, που αφορά την πρόοδο της Αδελφότητας, κατά τον τρόπο που κρίνει σκοπιμώτερο.
Αποφασίζει περί συγκλήσεως Γεν. Συνελεύσεως, περί εγγραφής μελών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου δια του Ταμία, θεωρεί τους κατ’ έτος υποβαλλόμενους προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Επικυρώνει τα πρακτικά των Γεν Συνελεύσεων.
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε ισοψηφία δε υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας είναι η ψήφος του Προέδρου.
Προκειμένου περί συμβιβασμού , περί παραιτήσεως από δίκη ή από δικαίωμα και περί καταργήσεως δίκης απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.
Αποκλείεται από την Διοίκηση του Σωματείου κάθε μέλος που στερήθηκε καθοιονδήποτε τρόπο των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απέχει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από επιλαχόντα κατά σειράν επιτυχίας. Η έκπτωση αναγνωρίζεται με απόφαση του Δ..Σ., σε συνεδρίαση που καλεί τον απέχοντα και αιτιολογεί την αποχή ως αδικαιολόγητη.
Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να παρέχουν εις τούτο επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις, που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προμηθείας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής, από το Σωματείο.
Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από το αξίωμα του, κατόπιν αποφάσεως τούτου, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 τουλάχιστον μελών του, εφ’ όσον τούτο:
α)προβαίνει σε ενέργειες αντιτιθέμενες προς τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) διαταράσσει συστηματικά τις συνεδριάσεις ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο ανάρμοστο και υβριστικό προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπεσόν μέλος δικαιούται εντός δίμηνου από την γνωστοποίηση προς αυτό της αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου να προσφύγει στο κατά νόμον αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την ακύρωση της αποφάσεως, μέχρις όμως την έκδοση αποφάσεως από το δικαστήριο το εκπεσόν μέλος δεν δύναται να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12.
Το λογιστικό έτος και η χρήση της διαχειρίσεως αρχίζουν την 1ην Ιανουαρίου και λήγουν την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 13.
Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο στην εκτέλεση των καθηκόντων του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Οι απόντες ή κωλυόμενοι Γενικός Γραμματέας και Ταμίας αναπληρώνονται από ένα μέλος του Δ.Σ,, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος προεδρεύει, και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο συγκαλεί. Προσκαλεί δια του Γεν. Γραμματέως τα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις. Εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις. Υπογράφει τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικ, Συμβουλίου, τα διπλώματα των μελών και όλα τα έγγραφα, μετά του Γραμματέως. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής του Κράτους. Εντέλλεται την πληρωμή των καθοριζομένων στον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων και κάθε άλλης έκτακτης δαπάνης υπογράφοντας τα απαιτούμενα χρηματικά εντάλματα. Ζητεί λογοδοσία από τον Ταμία οσάκις νομίζει τούτο αναγκαίο. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των νόμων. Ανακαλεί στην τάξη τους τυχόν παρεκτρεπόμενους. Διακόπτει ή λύει την συνεδρίαση όταν θεωρήσει τούτο αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθήκοντα του Αντιπροέδρου είναι τα ακόλουθα:
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο. Παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεριμνά συνεργαζόμενος προς τούτο με τον Πρόεδρο και το Δ.,Σ. για την οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, χορών και συνεστιάσεων των μελών.
Φροντίσει για την αύξηση του αριθμού των μελών του Σωματείου και των οικονομικών πύρων αυτού. Εισηγείται τα ληπτέα μέτρα για την κατά το δυνατόν περίθαλψη των τυχόν αναξιοπαθούντων μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου προσυπογράφων κάθε έγγραφο, τα πρακτικά των Συνελεύσεων του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα χρηματικά εντάλματα, τηρεί το αρχείο, φυλάσσει την σφραγίδα και την Σημαία, συντάσσει και καταχωρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων, κρατεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 17. TAΜΙΑΣ
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων, ενεργεί όλες τις εισπράξεις επί τη βάσει διπλοτύπου, εκτελεί κάθε πληρωμή επί τη βάσει ενταλμάτων, υποβάλει στο Δ.Σ. κατ’ έτος κατάσταση του ταμείου με πίνακα των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές, προσλαμβάνει με την έγκριση του Δ.Σ. εισπράκτορα, υπ’ ευθύνη του για κάθε απώλεια χρημάτων. Ο εισπράκτορας δικαιούται αποζημιώσεως, οριζόμενης από το Δ.Σ. εκτελεί δε κάθε εξωτερική υπηρεσία του Σωματείου που θα του ανατεθεί, Ο Ταμίας διενεργεί καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων σε Ταμιευτήρια ή αναγνωρισμένη Τράπεζα. Κρατεί εις χείρας του ένα ποσό χρημάτων για τις τρέχουσες ανάγκες, το οποίο ποσό προσδιορίζει με απόφαση του το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18.
Καθήκοντα του Κοσμήτορος είναι: Να μεριμνά σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο: α) για την εξεύρεση των καταλλήλων αιθουσών για διαλέξεις, χορούς, συνεστιάσεις και εορτές και β) για την οργάνωση των αποφασιζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκδρομών και εξεύρεση των απαιτουμένων μεταφορικών μέσων.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών εκλέγεται για την επόμενη τριετία τριμελής εξελεγκτική επιτροπή ως και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής, η οποία συνερχομένη, εντός είκοσι ημερών από την λήξη του λογιστικού έτους, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως ελέγχει οικονομικώς τα βιβλία του Σωματείου και συντάσσει έκθεση την οποία αναγιγνώσκει στην Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο της εκθέσεως φυλάσσεται στα αρχεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Αδελφότητας, Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, Σ’ αυτήν μπορούν να συμμετέχουν τα τακτικά μέλη εφ ‘όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις,
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μία φορά το έτος εντός του μηνός Δεκεμβρίου, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν ζητήσουν τούτο εγγράφως το 1/20 των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα αποστελλόμενης σχετικής προσκλήσεως στα μέλη. Γενική Συνέλευση μπορεί να ορισθεί να γίνει και στα Φίλια των Καλαβρύτων.
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ήμισυ των εχόντων ψήφο τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως εντός οκτώ (8) ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων και εχόντων ψήφο μελών, εφ’ όσον όμως παρίστανται τουλάχιστον 20 μέλη.
Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος, με πλειοψηφία των παρόντων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
Τις εργασίες της Γ.Σ. ανοίγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά δε την διαπίστωση απαρτίας εκλέγεται τριμελές Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητείται και εγκρίνεται ο Διοικητικός απολογισμός της Διοίκησης, υποβάλλεται ο δια το επόμενο έτος προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Σωματείου, ως και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. Αποφασίζεται η απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης. Ανά τριετία γίνονται και οι αρχαιρεσίες κατά το άρθρο 9.
Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ, διενεργούνται ως εξής:
Το Δ.Σ. προκηρύσσει Γεν. Συνέλευση και αρχαιρεσίες, αποστέλλει δε την σχετική πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως προ τριάντα (30) ημερών στα μέλη.
Οι έχοντες δικαίωμα εκλέγεσθαι υποβάλουν προς το Δ.Σ. έγγραφη αίτηση περί συμμετοχής τους στο ψηφοδέλτιο για ανάδειξη του νέου διοικητικού Συμβουλίου ή της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το έντυπο της αιτήσεως χορηγεί το Δ.Σ.
Το αργότερο οκτώ (8) ημέρες προ της Γ.Σ., το Δ.Σ. καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους για το Δ.Σ. κατά αλφαβητική σειρά και εν συνεχεία γράφονται ομοίως οι υποψήφιοι για την εξελεγκτική Επιτροπή.
Μετά την Γενική Συνέλευση αρχίσει η ψηφοφορία, ο τόπος και η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από την απόφαση του Δ.Σ. περί προκηρύξεως των αρχαιρεσιών και αναγράφεται στην πρόσκληση.
Την ψηφοφορία διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ, και αποτελείται από μη υποψήφιους.
Τα μέλη ψηφίζουν προσωπικά, όχι με αντιπρόσωπο ούτε με εξουσιοδότηση και μυστικά. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει επί του ψηφοδελτίου μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως υπέρ υποψηφίων του Διοικ, Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Περισσότεροι σταυροί καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτιμήσεως συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας με τον αριθμό σταυρών προτιμήσεως, που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το πρακτικό αυτό παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος θα το παραδώσει εν συνεχεία στον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. που θα εκλεγεί. Η σειρά επιτυχίας στο Δ.Σ. καθορίζεται από τον αριθμό σταυρών που έλαβε έκαστος. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών προτιμήσεως η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση που γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προ της καταρτίσεως του σε σώμα.
Κάθε ζήτημα προσωπικό αναφυόμενο κατά την συνεδρίαση λύεται με μυστική ψηφοφορία, απορριπτόμενο σε περίπτωση ισοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Το καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί εν όλω ή εν μέρει με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως προς τούτο συγκαλουμένης. Στην Συνέλευση αυτή πρέπει να παρίσταται το ήμισυ των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Εάν δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται όπως και η Τακτική Γεν. Συνέλευση. Σ’ αυτήν απαιτείται η ίδια απαρτία των μελών, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η πρόταση για τροποποίηση θεωρείται απορριφθείσα.
Ειδικώς για την λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των δικαιούμενων ψήφου μελών. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 22.
Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκλογή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με φροντίδα του πλειοψηφήσαντος συμβούλου και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και παραλαμβάνει από το πρώην διοικητικό Συμβούλιο την Διοίκηση.
Για την εκλογή των ανωτέρω είναι απαραίτητη η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον των εκλεγέντων μελών του διοικητικού Συμβουλίου, η δε ψηφοφορία είναι μυστική.
Το διοικητικό Συμβούλια είναι δυνατόν να λειτουργήσει και με πέντε μέλη αν παραιτήθηκαν ή καθοιονδήποτε άλλον τρόπο εξέλιπαν σύμβουλοι και δεν υπάρχουν επιλαχόντες προς αντικατάσταση τούτων.
Εάν τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου κατέλθουν κάτω των πέντε (5) προκηρύσσονται από αυτό (Δ.Σ.) εκλογές για ανάδειξη νέου.

ΑΡΘΡΟ 23.
Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γ. Σ. να προσχωρήσει σε υπάρχουσα πρωτοβάθμια Ένωση Σωματείων ή να συμμετάσχει σε ίδρυση Ένωσης μαζί με άλλα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 24.
Το Σωματείο επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλους τους αναγνωρισμένους στην Ελληνική Επικράτεια Συλλόγους και ιδίως με την Παγκαλαβρυτινή Ένωση για την πραγμάτωση των σκοπών αυτού.
Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται η ανάμιξη αυτού στην Πολιτική.
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικ. Συμβουλίου ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της ιδιότητας του αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25.
Το Σωματείο έχει σφραγίδα έχουσα στο μέσον τον Άγιο Βλάσιο και σε κύκλο τις λέξεις «Αδελφότης Φιλιωτών Καλαβρυτινών Ο ΑΠΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ». Ομοίως έχει Σημαία φέρουσα στο κέντρο του σταυρού την εικόνα του Αγίου Βλασίου.
Το Σωματείο εορτάζει την 11nv Φεβρουαρίου ή την πρώτη Κυριακή μετά από αυτή κατά την οποία τελεί μνημόσυνο των υπέρ πίστεως και Πατρίδος αγωνισθέντων και πεσόντων. Πραγματοποιεί και τον ετήσιο χορό του, εκτός αν για λόγους αποχρόντες το Δ. Σ. ορίσει τούτον για άλλη ημέρα. Κάθε μήνα Αύγουστο τελεί στα Φίλια Καλαβρύτων μνημόσυνο των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων.

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από Γεν. Συνέλευση ειδικά προς τούτο καλούμενη. Αυτή ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται τα 3/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, η δε προς τούτο απόφαση, λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 τουλάχιστον των παρόντων μελών και δια μυστικής ψηφοφορίας.
Διαλυομένου του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται για εκτέλεση κοινωφελών έργων στην Κοινότητα Φιλίων των Καλαβρύτων, με απόφαση της πλειοψηφίας της Συνελεύσεως που λαμβάνεται την ίδια μέρα.

APΘPΟ 27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 27 άρθρα εγκρίθηκε αρχικώς με την υπ’ αριθμ. 3742/1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 422/1972 απόφαση του Πολυμ. Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρήθηκε δε στα βιβλία Σωματείων του δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1711/72. Ήδη τροποποιείται εκ νέου κατά την Γεν. Συνέλευση της 4-6-!989 κατά την οποία εψηφίσθη και εκωδικοποιήθη σε ενιαίο κείμενο.


Αθήνα 4 Ιουνίου 1989

Το διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                                   ο Γεν. Γραμματέας

Αφήστε μια απάντηση